Wyszukiwarka leków refundowanych

Kontakt
Blog
Niezbędne informacje o lekach refundowanych dla lekarzy i pacjentów.
Znajdź szybko wskazania oraz poziom odpłatności leków
refundowanych ogłoszonych przez MZ dnia 1 listopada 2014r.

Wprowadź nazwę substancji czynnej lub leku.

Wyszukiwarka zawiera wykaz leków refundowanych obowiązujący od 1 listopada 2014r.


«Powrót


Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml


Substancja czynna
Filgrastimum
Zawartość opakowania 1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę
Poziom odpłatności ryczałt             
Charakterystyka leku
(ChPL)
PDF       HTML
1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tevagrastim 48 mln j.m./0,8 ml roztw
Zakres wskazań objętych refundacją We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) w przypadkach innych niż określone w ChPL; anemia aplastyczna; neutropenia wrodzona w przypadkach innych niż określone w ChPL; neutropenia nabyta w przypadkach innych niż określone w ChPL
Termin wejścia w życie decyzji 2014-01-01 – dla kolumny M, 2014-01-01 – dla kolumny N
Grupa limitowa 133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów
Urzędowa cena zbytu 214.36 zł
Cena detaliczna 243.17 zł
Wysokość limitu finansowania 233.18 zł
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy 13.19 zł
Wskazania do stosowania
(ChPL - pkt. 4.1)
Tevagrastim jest wskazany w celu skrócenia czasu trwania neutropenii i zmniejszenia częstości
występowania neutropenii z gorączką u pacjentów otrzymujących chemioterapię lekami
cytotoksycznymi z powodu stwierdzonego nowotworu złośliwego (z wyjątkiem przewlekłej białaczki
szpikowej i zespołów mielodysplastycznych) oraz w celu skrócenia czasu trwania neutropenii u
pacjentów poddanych leczeniu mieloablacyjnemu przed przeszczepieniem szpiku, u których
występuje zwiększone ryzyko przedłużonej ciężkiej neutropenii. Bezpieczeństwo i skuteczność
stosowania filgrastymu są podobne u dorosłych i dzieci otrzymujących chemioterapię lekami
cytotoksycznymi.
Tevagrastim jest wskazany w celu mobilizacji komórek progenitorowych krwi obwodowej (ang.
peripheral blood progenitor cells, PBPC).
U pacjentów, dzieci lub dorosłych z ciężką wrodzoną, cykliczną lub idiopatyczną neutropenią z
bezwzględną liczbą neutrofilów (ANC) ≤ 0,5 x 109/l oraz ciężkimi lub nawracającymi zakażeniami w
wywiadzie, przewlekłe podawanie preparatu Tevagrastim jest wskazane w celu zwiększenia liczby
neutrofilów oraz zmniejszenia częstości i czasu trwania objawów związanych z zakażeniem.
Tevagrastim jest wskazany w leczeniu przewlekłej neutropenii (ANC  1,0 x 109/l) u pacjentów z
zaawansowanym zakażeniem wirusem HIV, w celu zmniejszenia ryzyka zakażeń bakteryjnych, gdy
nie można zastosować innych metod leczenia neutropenii.