Wyszukiwarka leków refundowanych

Kontakt
Blog
Niezbędne informacje o lekach refundowanych dla lekarzy i pacjentów.
Znajdź szybko wskazania oraz poziom odpłatności leków
refundowanych ogłoszonych przez MZ dnia 1 listopada 2014r.

Wprowadź nazwę substancji czynnej lub leku.

Wyszukiwarka zawiera wykaz leków refundowanych obowiązujący od 1 listopada 2014r.


«Powrót


Rolpryna SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg


Substancja czynna
Ropinirolum
Zawartość opakowania 28 tabl.
Poziom odpłatności 30%             
Charakterystyka leku
(ChPL)
PDF       HTML
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rolpryna SR, 8 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 8 mg ropinirolu (w postaci ropinirolu
chlorowodorku).
Substancje pomocnicze:
Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 149,99 mg laktozy.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu.
Brązowawo-czerwone, owalne, dwuwypukłe tabletki (długość: ok. 15,1 mm, szerokość: ok. 8,1 mm,
grubość: ok. 6,0 mm).
4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowaniaLeczenie choroby Parkinsona zgodnie z następującymi zasadami:

leczenie początkowe w monoterapii, aby opóźnić wprowadzenie do leczenia lewodopy,

leczenie skojarzone z lewodopą w okresie choroby, gdy działanie lewodopy wygasa lub staje
się zmienne i pojawiają się fluktuacje efektu terapeutycznego (efekt ,,końca dawki’’ lub
fluktuacje typu „włączenie-wyłączenie").
4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli
Zaleca się indywidualne dobieranie dawki w zależności od skuteczności i tolerancji leku.
Rozpoczynanie leczenia
Dawka początkowa ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu wynosi 2 mg raz na
dobę przez pierwszy tydzień leczenia; począwszy od drugiego tygodnia dawkę należy zwiększyć do
4 mg raz na dobę. Reakcja na leczenie może być widoczna podczas stosowania dawki 4 mg ropinirolu
w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu raz na dobę.
Pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie od dawki 2 mg ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym
uwalnianiu na dobę, u których wystąpią działania niepożądane, których nie są w stanie tolerować,
mogą odnieść korzyść ze zmiany terapii na leczenie ropinirolem w postaci tabletek o
natychmiastowym uwalnianiu w mniejszej dawce dobowej, podzielonej na trzy równe dawki.
Schemat leczenia
Pacienci powinni otrzymywać najmniejszą dawkę ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym
uwalnianiu zapewniającą opanowanie objawów.
1

Jeśli dawka dobowa ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu wynosząca 4 mg raz na
dobę nie wystarcza do osiągnięcia lub utrzymania kontroli objawów wówczas można zwiększać
dawkę dobową o 2 mg w odstępach tygodniowych lub dłuższych, aż do osiągnięcia dawki
8 mg ropinirolu raz na dobę w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu.
Jeśli dawka dobowa ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu wynosząca 8 mg raz na
dobę nie wystarcza do osiągnięcia lub utrzymania kontroli objawów, wówczas można zwiększać
dawkę o 2 mg do 4 mg w odstępach dwutygodniowych lub dłuższych. Maksymalna dobowa dawka
ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu wynosi 24 mg.
Zaleca się przepisywanie pacjentom jak najmniejszej liczby tabletek ropinirolu o przedłużonym
uwalnianiu, która jest niezbędna do osiągnięcia zaleconej dawki, poprzez zastosowanie największych
dostępnych mocy ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu.
Jeśli leczenie zostanie przerwane na dobę lub dłużej, należy rozważyć ponowne rozpoczęcie leczenia
ze stopniowym zwiększaniem dawki (patrz powyżej).
Stosowanie produktu leczniczego Rolpryna SR w skojarzeniu z lewodopą może umożliwić stopniowe
zmniejszenie dawki lewodopy, w zależności od klinicznej odpowiedzi na leczenie. W badaniach
klinicznych u pacjentów stosujących równocześnie produkt leczniczy Rolpryna SR stopniowo
zmniejszono dawkę lewodopy o około 30%. W zaawansowanej chorobie Parkinsona w leczeniu
skojarzonym z lewodopą, w trakcie początkowego zwiększania dawki produktu leczniczego Rolpryna
SR mogą wystąpić dyskinezy. Jeśli dyskinezy wystąpią, należy zmniejszyć dawkę lewodopy.
W przypadku zmiany leczenia innym lekiem z grupy agonistów dopaminy na leczenie ropinirolem,
przed wprowadzeniem ropinirolu należy zastosować się do zaleceń podmiotu odpowiedzialnego
dotyczących odstawienia leku.
Podobnie jak w przypadku innych agonistów dopaminy, ropinirol należy koniecznie odstawiać
stopniowo, poprzez zmniejszanie podawanej w ciągu doby dawki produktu przez okres jednego
tygodnia.
Zmiana leczenia ropinirolem w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu na produkt leczniczy
Rolpryna SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Zmiany leczenia z ropinirolu w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu na produkt leczniczy
Rolpryna SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu można dokonać z dnia na dzień. Dawkę produktu
leczniczego Rolpryna SR wylicza się na podstawie całkowitej dobowej dawki ropinirolu w postaci
tabletek o natychmiastowym uwalnianiu, którą pacjent przyjmował dotychczas. Poniższa tabela
przedstawia zalecaną dawkę produktu leczniczego Rolpryna SR u pacjentów zmieniających leczenie z
leczenia ropinirolem w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu:
Zmiana leczenia ropinirolem w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu na produkt leczniczy
Rolpryna SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu.
Ropinirol w postaci tabletek o
Rolpryna SR, tabletki o przedłużonym
natychmiastowym uwalnianiu
uwalnianiu
Całkowita dawka dobowa (mg)
Całkowita dawka dobowa (mg)
0,75 - 2,25
2
3 - 4,5
4
6
6
7,5 - 9
8
12
12
15 - 18
16
21
20
24
24

2

Po zmianie leczenia na leczenie produktem leczniczym Rolpryna SR, tabletki o przedłużonym
uwalnianiu całkowita dawka dobowa możne być dostosowana, w zależności od klinicznej odpowiedzi
na leczenie (patrz powyżej „Rozpoczynanie leczenia” oraz „Schemat leczenia”).
Pacjenci w podeszłym wieku
U pacjentów w wieku powyżej 65. roku życia klirens ropinirolu jest zmniejszony. Zwiększanie dawek
powinno być stopniowe i dostosowane w zależności od reakcji na leczenie. U pacjentów w bardzo
podeszłym wieku można rozważyć wolniejsze zwiększanie dawki podczas rozpoczynania leczenia.
Zaburzenia czynności nerek
U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny
30 - 50 ml/min) nie obserwowano zmiany w klirensie ropinirolu, co wskazuje, że nie ma potrzeby
dostosowania dawki w tej grupie pacjentów.
Dzieci i młodzież
Z uwagi na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności nie zaleca się
stosowania produktu leczniczego Rolpryna SR u dzieci poniżej 18. roku życia.
Sposób podawania
Podanie doustne.
Produkt leczniczy Rolpryna SR należy przyjmować raz na dobę, o podobnej porze każdego dnia.
Tabletki o przedłużonym uwalnianiu mogą być przyjmowane razem z jedzeniem lub bez jedzenia.
(patrz punkt 5.2).
Tabletki o przedłużonym uwalnianiu produktu leczniczego Rolpryna SR należy połykać w całości, nie
wolno ich żuć, kruszyć ani dzielić, ponieważ powłoka tabelki ma na celu zapewnienie przedłużonego
uwalniania leku.
4.3

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min).
Zaburzenia czynności wątroby.

4.4

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie ropinirolu, zwłaszcza u pacjentów z chorobą Parkinsona, było związane z występowaniem
senności oraz przypadków nagłego napadu snu. Wystąpienie nagłego napadu snu w trakcie dnia, w
niektórych przypadkach bez świadomości jego wystąpienia lub sygnałów ostrzegawczych, było
zgłaszane niezbyt często. Pacjenci muszą być poinformowani o tych objawach i należy doradzić im
zachowanie szczególnej ostrożności podczas kierowania pojazdami mechanicznymi lub obsługiwania
maszyn podczas leczenia ropinirolem. Pacjenci, u których występowała senność i (lub) nagłe napady
snu, muszą powstrzymać się od kierowania pojazdami mechanicznymi oraz obsługiwania maszyn.
Można rozważyć zmniejszenie dawki produktu lub zakończenie leczenia (patrz punkty 4.6 i 4.8).
Leków z grupy agonistów dopaminy nie należy stosować u pacjentów z poważnymi zaburzeniami
psychicznymi lub psychotycznymi lub takimi zaburzeniami w wywiadzie, chyba, że potencjalne
korzyści przewyższają ryzyko.
Zaburzenia panowania nad popędami, w tym patologiczny hazard, patologiczna aktywność seksualna i
zwiększone libido opisywane były u pacjentów leczonych agonistami dopaminy, w tym ropinirolem,
głównie z powodu choroby Parkinsona. Zaburzenia te stwierdzano zwłaszcza u pacjentów leczonych
dużymi dawkami leków i zazwyczaj ustępowały po zmniejszeniu dawki lub po zaprzestaniu
podawania leku. W niektórych przypadkach w wywiadzie występowały czynniki ryzyka, takie jak
wcześniej występujące zachowania kompulsywne (patrz punkt 4.8).

3

Z powodu ryzyka niedociśnienia zaleca się kontrolowanie ciśnienia tętniczego krwi, zwłaszcza na
początku leczenia, u pacjentów z ciężką chorobą układu krążenia (szczególnie z niewydolnością
naczyń wieńcowych).
Palenie tytoniu jest znanym czynnikiem indukującym metabolizm za pośrednictwem izoenzymu
CYP1A2, zatem jeśli pacjent przestaje palić lub rozpoczyna palenie tytoniu w trakcie leczenia
ropinirolem, może być wymagane dostosowanie dawki.
Produkt leczniczy Rolpryna SR zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną
nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp, zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy
nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.
4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie obserwowano interakcji farmakokinetycznych pomiędzy ropinirolem i lewodopą lub
domperydonem, powodujących konieczność dostosowania dawki któregokolwiek z wymienionych
produktów leczniczych.
Neuroleptyki oraz inne działające ośrodkowo leki z grupy antagonistów dopaminy, takie jak sulpiryd
lub metoklopramid, mogą zmniejszyć skuteczność ropinirolu i dlatego należy unikać stosowania tych
produktów leczniczych jednocześnie z ropinirolem.
U pacjentów leczonych dużymi dawkami estrogenów obserwowano zwiększenie stężenia ropinirolu w
osoczu. U pacjentów już otrzymujących hormonalną terapię zastępczą (HTZ) można rozpocząć
leczenie ropinirolem zgodnie z zazwyczaj stosowanym sposobem dawkowania. Jeśli jednak HTZ
zostanie przerwana lub rozpoczęta podczas terapii ropinirolem, konieczne może być dostosowanie
dawki ropinirolu w zależności od klinicznej odpowiedzi na leczenie.
Ropinirol jest metabolizowany głównie przez izoenzym CYP1A2 cytochromu P450. Badanie
farmakokinetyki u pacjentów z chorobą Parkinsona (przeprowadzone z zastosowaniem ropinirolu w
postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu w dawce 2 mg, podawanego trzy razy na dobę)
wykazało, że cyprofloksacyna zwiększała C max i AUC ropinirolu odpowiednio o 60% i 84%, z
potencjalnym ryzykiem działań niepożądanych. Dlatego też u pacjentów leczonych ropinirolem
konieczne może być dostosowanie jego dawki w przypadku dołączenia lub odstawienia leków o
znanych właściwościach hamujących CYP1A2, takich jak np. cyprofloksacyna, enoksacyna lub
fluwoksamina.
Badania interakcji farmakokinetycznych u pacjentów z chorobą Parkinsona pomiędzy ropinirolem
(przeprowadzone z zastosowaniem ropinirolu w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu w
dawce 2 mg, podawanego trzy razy na dobę) a teofiliną, substratem enzymu CYP1A2, nie wykazały
zmiany właściwości farmakokinetycznych zarówno ropinirolu, jak i teofiliny.
4.6

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania ropinirolu u kobiet w ciąży.
Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3).
Ponieważ potencjalne ryzyko dla ludzi jest nieznane, nie zaleca się stosowania ropinirolu u kobiet w
ciąży, chyba, że oczekiwane korzyści dla pacjentki przeważają nad ryzykiem dla płodu.
Ropinirol może hamować laktację, w związku z czym u nie należy go stosować u kobiet karmiących
piersią.
Brak danych dotyczących wpływu ropinirolu na płodność u ludzi.

4

4.7

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Rolpryna SR wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn.
Pacjenci leczeni ropinirolem, u których występuje senność i (lub) nagłe napady snu muszą być
poinformowani o konieczności powstrzymania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych lub
wykonywania czynności, podczas których osłabiona czujność może narażać ich samych lub inne
osoby na ryzyko poważnego urazu lub śmierci (np. obsługiwanie maszyn) do czasu aż takie
nawracające epizody i senność nie ustąpią (patrz punkt 4.4).
4.8

Działania niepożądane

Zgłoszone działania niepożądane wymieniono poniżej i pogrupowano według układów i narządów,
których dotyczyły oraz częstości występowania. Rozróżniono działania niepożądane zgłaszane w
badaniach klinicznych w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z lewodopą.
Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób: bardzo często
(≥ 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do
< 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na
podstawie dostępnych danych).
W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane wymienione są
zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.
Działania niepożądane stwierdzone u pacjentów z chorobą Parkinsona w trakcie badań klinicznych z
zastosowaniem ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, w dawkach do 24 mg/dobę.
Monoterapia
Leczenie skojarzone
Zaburzenia psychiczne
Często
omamy
omamy
Zaburzenia układu nerwowego
Bardzo często
senność
Często
zawroty głowy (w tym
pochodzenia błędnikowego)
Zaburzenia naczyń
Często

dyskinezy
senność, zawroty głowy (w tym
pochodzenia błędnikowego)
niedociśnienie ortostatyczne,
niedociśnienie

Niezbyt często

niedociśnienie ortostatyczne,
niedociśnienie
Zaburzenia żołądka i jelit
Bardzo często
nudności
Często
zaparcia
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Często
obrzęki obwodowe

nudności, zaparcia
obrzęki obwodowe

Poza działaniami niepożądanymi wymienionymi powyżej u pacjentów z chorobą Parkinsona
leczonych ropinirolem w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu (w dawkach do 24 mg/dobę)
w trakcie badań klinicznych i (lub) po wprowadzeniu leku do obrotu obserwowano następujące
zdarzenia.
Monoterapia
Zaburzenia układu odpornościowego
Częstość
reakcje nadwrażliwości (w tym
nieznana
pokrzywka, obrzęk
naczynioruchowy, wysypka,
świąd)

Leczenie skojarzone
reakcje nadwrażliwości (w tym
pokrzywka, obrzęk
naczynioruchowy, wysypka, świąd)

5

Zaburzenia psychiczne
Często
dezorientacja
Niezbyt często
reakcje psychotyczne (inne niż
reakcje psychotyczne (inne niż
omamy) w tym majaczenie,
omamy) w tym majaczenie,
urojenia, paranoja
urojenia, paranoja
Częstość
zaburzenia panowania nad
zaburzenia panowania nad
nieznana
popędami, w tym patologiczny
popędami, w tym patologiczny
hazard i patologiczna aktywność
hazard i patologiczna aktywność
seksualna oraz zwiększone libido
seksualna oraz zwiększone libido
(patrz punkt 4.4)
(patrz punkt 4.4)
Zaburzenia układu nerwowego
Bardzo często
omdlenia
senność
Niezbyt często
nagłe napady snu, nadmierna
nagłe napady snu, nadmierna
senność w ciągu dnia*
senność w ciągu dnia*
Zaburzenia naczyń
Niezbyt często
niedociśnienie ortostatyczne,
niedociśnienie ortostatyczne,
niedociśnienie (rzadko ciężkie)
niedociśnienie (rzadko ciężkie)
Zaburzenia żołądka i jelit
Bardzo często
nudności
Często
wymioty, zgaga, ból brzucha
zgaga
Zaburzenia żołądka i dróg żółciowych
Częstość
reakcje wątrobowe (głównie
reakcje wątrobowe (głównie
nieznana
zwiększenie aktywności enzymów zwiększenie aktywności enzymów
wątrobowych)
wątrobowych)
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Często
Obrzęk nóg
* Stosowanie ropinirolu wiąże się z występowaniem senności oraz niezbyt często z nadmierną
sennością w ciągu dnia oraz z nagłymi napadami snu.
4.9

Przedawkowanie

Objawy przedawkowania ropinirolu związane są z jego działaniem dopaminergicznym. Nasilenie tych
dolegliwości można złagodzić poprzez odpowiednie leczenie za pomocą antagonistów dopaminy,
takich jak neuroleptyki lub metoklopramid.

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobie Parkinsona, leki dopaminergiczne, agoniści
dopaminy, kod ATC: N04BC04.
Ropinirol jest nieergolinowym agonistą receptorów dopaminowych D2/D3, który pobudza receptory
dopaminowe w prążkowiu. Ropinirol łagodzi skutki niedoboru dopaminy, charakterystyczne dla
choroby Parkinsona, poprzez pobudzenie receptorów dopaminowych w prążkowiu.
Ropinirol, działając na podwzgórze i przysadkę mózgową, hamuje wydzielanie prolaktyny.
Skuteczność kliniczna
Trwające 36 tygodni, podwójnie ślepe, 3-etapowe badanie krzyżowe w monoterapii, przeprowadzone
z udziałem 161 pacjentów z chorobą Parkinsona we wczesnej fazie wykazało, że ropinirol w postaci
tabletek o przedłużonym uwalnianiu był nie mniej skuteczny niż ropinirol w postaci tabletek o
natychmiastowym uwalnianiu na etapie pierwszorzędowego punktu oceny końcowej, określania
różnicy pomiędzy terapiami wyrażonej poprzez zmianę w stosunku do wartości wyjściowych części
ruchowej ,,Ujednoliconej Skali Oceny Chroby Parkinsona’’ (ang. Unified Parkinson’s Disease Rating
6

Scale, UPDRS). Ustalono trzypunktowy zakres nie mniejszej skuteczności według części ruchomej
UPDRS.
Wykazana w punkcie końcowym badania skorygowana średnia różnica pomiędzy terapią z
zastosowaniem ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu a terapią z zastosowaniem
ropinirolu w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu wynosiła - 0,7 punktu (95% przedział
ufności: [-1,5, 0,10], p = 0,0842).
Po zmianie leczenia na leczenie z wykorzystaniem alternatywnej postaci leku dokonanej z dnia na
dzień, nie wykazano zmiany w profilu występowania działań niepożądanych i u mniej niż 3%
pacjentów stwierdzono konieczność dostosowania dawki (wszystkie przypadki dostosowania dawki
polegały na zwiększeniu dawki o jeden poziom; żaden pacjent nie wymagał zmniejszenia dawki).
Trwające 24 tygodnie, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo, badanie grup równoległych
zastosowania ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu u pacjentów z chorobą
Parkinsona, której objawy nie były wystarczająco kontrolowane za pomocą lewodopy, wykazało
klinicznie znaczącą i statystycznie znamienną wyższość nad placebo w zakresie pierwszorzędowego
punktu oceny końcowej, określania zmiany czasu trwania okresu ,,wyłączenie’’ w stosunku do
wartości wyjściowej (wykazana średnia różnica -1,7 godziny) (95% przedział ufności: [-2,34, -1,09,
p<0,0001). Zostało to poparte drugorzędowymi parametrami skuteczności - zmianą czasu trwania
okresu ,,włączenie’’ w stosunku do wartości wyjściowej bez dokuczliwych dyskinez (+1,5 godziny)
(95% przedział ufności: [0,85, 2,13], p<0,0001). Co znaczące, nie wykazano zwiększenia w stosunku
do wartości wyjściowej czasu trwania okresu ,,włączenie’’ z dokuczliwymi dyskinezami, zarówno na
podstawie dzienników prowadzonych przez pacjentów jak i według UPDRS.
Badanie wpływu ropinirolu na repolaryzację serca
Szczegółowe badania odstępu QT przeprowadzone u zdrowych ochotników płci męskiej i żeńskiej,
którzy otrzymywali ropinirol w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu w dawkach 0,5, 1, 2 i
4 mg raz na dobę, wykazały maksymalne wydłużenie czasu trwania odstępu QT o 3,46 milisekundy
przy zastosowaniu dawki 1 mg (estymacja punktowa) w porównaniu do placebo. Górna granica
jednostronnego 95% przedziału ufności dla największego średniego efektu wynosiła mniej niż 7,5
milisekundy. Wpływ większych dawek ropinirolu nie został systematycznie oceniony.
Dostępne dane kliniczne ze szczegółowych badań odstępu QT nie wskazują na ryzyko wydłużenia
odstępu QT po zastosowaniu ropinirolu w dawkach do 4 mg na dobę. Ryzyko wydłużenia odstępu QT
nie może być wykluczone, ponieważ szczegółowe badania odstępu QT po zastosowaniu dawek do
24 mg na dobę nie zostały przeprowadzone.
5.2

Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie
Biodostępność ropinirolu wynosi około 50% (36 - 57%). Po podaniu doustnym stężenie ropinirolu w
postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu powoli zwiększa się i osiąga C max przeważnie w medianie
czasu od 6 do 10 godzin.
W badaniu w stanie stacjonarnym u 25 pacjentów z chorobą Parkinsona otrzymujących 12 mg
ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu raz na dobę, wysokotłuszczowy posiłek
zwiększał ogólnoustrojową ekspozycję na ropinirol wyrażoną poprzez średnio 20% zwiększenie AUC
i średnio 44% zwiększenie C max . T max uległ opóźnieniu o 3,0 godziny. Jednakże mało prawdopodobne
jest, aby te zmiany były klinicznie istotne (np. zwiększały częstość występowania zdarzeń
niepożądanych).
Ogólnoustrojowa ekspozycja na ropinirol jest porównywalna dla ropinirolu przyjmowanego w postaci
tabletek o przedłużonym uwalnianiu i w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu, w
przypadku zastosowania tej samej dawki dobowej.
Dystrybucja
Stopień wiązania ropinirolu z białkami osocza jest niski (10 - 40%). W wyniku dużej lipofilności
ropinirol cechuje się dużą objętością dystrybucji (około 7 l/kg).

7

Metabolizm
Ropinirol metabolizowany jest głównie za pośrednictwem izoenzymu CYP1A2, a metabolity
ropinirolu wydalane są głównie z moczem. W modelach zwierzęcych główny metabolit ropinirolu
wykazuje co najmniej 100 razy słabsze działanie dopaminergiczne niż ropinirol.
Eliminacja
Ropinirol jest usuwany z krążenia ogólnoustrojowego ze średnim okresem półtrwania w fazie
eliminacji wynoszącym około 6 godzin.
W zakresie dawek terapeutycznych zwiększenie ogólnoustrojowej ekspozycji (C max i AUC) na
ropinirol jest proporcjonalne do zwiększenia dawki. Nie zaobserwowano zmiany klirensu po podaniu
doustnym zarówno jednorazowym, jak i wielokrotnym. Obserwowano szeroką międzyosobniczą
zmienność parametrów farmakokinetycznych. Po podaniu w stanie stacjonarnym ropinirolu w postaci
tabletek o przedłużonym uwalnianiu osobnicza zmienność C max wynosiła 30% do 55%, a AUC od
40% do 70%.
5.3

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wpływ na rozrodczość
Podawanie ciężarnym szczurom ropinirolu w dawkach toksycznych dla matki powodowało
zmniejszenie masy ciała płodów podczas stosowania dawki 60 mg/kg/dobę (w przybliżeniu
dwukrotność AUC podczas stosowania maksymalnej dawki u ludzi), zwiększenie częstości
obumierania płodów podczas stosowania dawki 90 mg/kg/dobę (w przybliżeniu trzykrotna wartość
AUC podczas stosowania maksymalnej dawki u ludzi) i wady wrodzone palców podczas stosowania
dawki 150 mg/kg/dobę (w przybliżeniu pięciokrotna wartość AUC podczas stosowania dawki u ludzi).
Nie stwierdzono działania teratogennego u szczurów podczas stosowania dawki 120 mg/kg/dobę (w
przybliżeniu czterokrotna wartość AUC podczas stosowania maksymalnej dawki u ludzi) ani wpływu
na rozwój u królików.
Toksyczność
Profil toksyczności ropinirolu wynika głównie z jego mechanizmu działania farmakologicznego:
zmiany zachowania, hiperprolaktynemia, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zwolnienie czynności
serca, opadanie powiek i ślinienie się. Tylko u szczurów albinosów w badaniach długoterminowych z
zastosowaniem największej dawki ropinirolu (50 mg/kg/dobę) obserwowano degenerację siatkówki,
prawdopodobnie związaną ze zwiększoną ekspozycją na światło
Genotoksyczność
Nie obserwowano genotoksyczności w standardowych badaniach in vitro i in vivo.
Rakotwórczość
W trwających dwa lata badaniach przeprowadzonych na myszach i szczurach, z zastosowaniem
ropinirolu w dawkach do 50 mg/kg masy ciała na dobę, nie stwierdzono działania rakotwórczego u
myszy. U szczurów jedynymi zmianami związanymi ze stosowaniem ropinirolu były rozrost komórek
Leydiga i gruczolak jądra, wywołane przez związaną z działaniem ropinirolu hiperprolaktynemię.
Zmiany te uważane są za zjawisko gatunkowo swoiste i nie stanowią niebezpieczeństwa w przypadku
klinicznego zastosowania ropinirolu.
Farmakologia bezpieczeństwa
Badania in vitro dowiodły, że ropinirol hamuje prądy uwarunkowane hERG. Wartość IC 50 jest 5krotnie większa od maksymalnego oczekiwanego stężenia w osoczu pacjentów przyjmujących
największą zalecaną dawkę (24 mg/dobę), patrz punkt 5.1.

8

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:
Hypromeloza typ 2208
Laktoza jednowodna
Krzemionka koloidalna bezwodna
Karbomery 4000-1000 mPas
Olej rycynowy uwodorniony
Magnezu stearynian
Otoczka:
Hypromeloza typ 2910
Tytanu dwutlenek (E 171)
Makrogol 400
Żelaza tlenek czerwony (E 172)
Żelaza tlenek żółty (E 172)
Żelaza tlenek czarny (E 172)
6.2

Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.
6.3

Okres ważności

30 miesięcy.
6.4

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
6.5

Rodzaj i zawartość opakowania

Blister OPA/Aluminium/PVC/Aluminium, w tekturowym pudełku.
Opakowania: 21, 28, 42 lub 84 tabletki o przedłużonym uwalnianiu w blistrach.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego
do stosowania

Brak szczególnych wymagań.
7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia
8.

NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

Zakres wskazań objętych refundacją Choroba i zespół Parkinsona
Termin wejścia w życie decyzji 2014-03-01
Grupa limitowa 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych
Urzędowa cena zbytu 132.36 zł
Cena detaliczna 154.28 zł
Wysokość limitu finansowania 151.06 zł
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy 48.54 zł
Wskazania do stosowania
(ChPL - pkt. 4.1)
Leczenie choroby Parkinsona zgodnie z następującymi zasadami:

leczenie początkowe w monoterapii, aby opóźnić wprowadzenie do leczenia lewodopy,

leczenie skojarzone z lewodopą w okresie choroby, gdy działanie lewodopy wygasa lub staje
się zmienne i pojawiają się fluktuacje efektu terapeutycznego (efekt ,,końca dawki’’ lub
fluktuacje typu „włączenie-wyłączenie").